The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Karkocha (University of Lodz) ORCID:0000-0002-7747-949X 
Title The sources for the history of the Rembieszyce parish from the first half of the 19th century (list of the parsonage fund and protocol of the dean’s visita-tion).
DOI 10.25951/3302 
Keywords Rembieszyce, church, parsonage, source edition, first half of the 19th century.
Pages 301–318
Full text
Volume 21

Streszczenie

Przedmiotem edycji są 2 dokumenty dotyczące parafii w Rembieszycach: spis funduszu plebanii z 1818 r. oraz protokół wizyty dziekańskiej z 1825 r. Oba te źródła, znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, nie były dotąd publikowane. Pierwszy z rękopisów zawiera in-formacje na temat przychodów, wydatków oraz czystego zysku z dochodów stałych omawianej parafii. Opisano w nim także kościół i budynki należące do probostwa. Z kolei sporządzony 7 lat później protokół wizyty dziekańskiej składa się z 5 części (zwanych tytułami), dotyczących kolejno: szkoły elementarnej, porządku nabożeństwa w niedziele i święta, nauk przedmałżeńskich i katechizmowych, stanu kościoła, stanu zabudowań gospodarczych plebanii, proboszcza oraz służby kościelnej. Źródła te w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę na temat parafii Rembieszyce.

Summary

The subject matter of the edition are 2 documents concerning the parish in Rembieszyce: the list of the parsonage fund from 1818 and the protocol of the dean’s visit from 1825. Both sources, located in the Diocesan Archives in Kielce, have not been published yet. The first of the manuscripts contains information on revenues, expenses and clean profit from the fixed income of the Rembieszyce parish. It also describes the church and buildings belonging to the parsonage. In turn, the report of the dean’s visit, prepared 7 years later, consists of 5 parts (called titles), which concerns: elementary school; the order of the mass on Sundays and holidays, pre-marital and catechism teachings; the state of the church; the state of the parsonage’s farm buildings; the parish priest and ecclesiastical service. These sources in significant way enrich our knowledge about the Rembieszyce parish.