The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Aleksandra Zawadzka (Independent researcher Bilcza) ORCID:0000-0003-3023-875X 
Title Lynchings in Texas in the late nineteenth and early twentieth century.
DOI 10.25951/3294 
Keywords lynchings, violence, Texas, South , Afro-Americans, racism
Pages 101–119
Full text
Volume 21

Streszczenie

Pod koniec XIX i na początku XX w. w Teksasie i na całym Południu Stanów Zjednoczonych do-chodziło do brutalnych linczów-spektakli. Aby wyjaśnić, dlaczego w cywilizowanych miastach dochodziło do barbarzyńskich mordów, konieczna była analiza historii zjawiska i jego przyczyn. Przemiany społeczne i gospodarcze rodziły lęki i frustracje, a te znajdowały upust w agresji. Ze-brani na linczu biali nie wiedzieli, że stając się tłumem, podlegają jego psychologii, presji, która wyzwala najniższe, niemalże pierwotne instynkty. Nie należy jednak i nie wypada próbować usprawiedliwić oprawców, tak jak nie można usprawiedliwiać rasizmu, którym się kierowali.

Summary

In the late 19th and early 20th century, in Texas and throughout the South of the United States, there were brutal lynching-performances. To explain why barbaric murders occurred in civilized cities, it was necessary to analyze the history of the phenomenon and its causes. Social and economic transformations gave rise to fears and frustrations, and these found relief in ag-gression. The whites gathered on the lynch did not know that by becoming a crowd they were subject to his psychology, the pressure that triggers the lowest, almost primitive instincts. One should not, however, try to justify the perpetrators, just as one can not justify the racism they were guided by.