The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dmitrij Fiedosow (Institute of World History of the Russian Academy of Science) ORCID:0000-0003-2959-4781 
Title A Branch of the Hryniewicz family which bore the Przyjaciel arms.
DOI 10.25951/3293 
Keywords Hryniewicz, Przyjaciel coat of arms, Grand Duchy of Lithuania, Belarus, Russia, Polish Rising of 1863, military service, family history, genealogy.
Pages 55–99
Full text
Volume 21

Streszczenie

Linia Hryniewiczów, o której mowa w artykule, była prawdopodobnie najstarsza. Jej początków szukać należy jeszcze w XV w. Wywodziła się ze Smoleńszczyzny (zachodnia Rosja), a osiadła w Wielkim Księstwie Litewskim, we wschodniej części współczesnej Białorusi. Jej przedstawiciele przeszli na katolicyzm i stopniowo się polonizowali. Niektórzy z nich posiadali znaczne majątki, sprawowali urzędy ziemskie i skoligaceni byli z tak wpływowymi rodami, jak książę-ta Korybut-Woronieccy i Puzynowie. Głównym bohaterem niniejszego artykułu jest Tomasz Piotr Hryniewicz (1817–1863), emerytowany oficer armii rosyjskiej, który w powstaniu polskim 1863 r. przewodził partii powstańców, działającej w rejonie Rohaczowa na wschodniej Białorusi. Został schwytany i stracony przez rosyjski pluton egzekucyjny. Kilka tygodni przed śmiercią napisał żarliwie patriotyczny wiersz, sławiąc w nim sprawę polskiej niepodległości. Ten artykuł jest

Summary

The line of the Hryniewicz family in question is probably the oldest, and can be traced back to the 15th century. Stemming from near Smolensk in western Russia, it settled in the Grand Duchy of Lithuania, in the eastern part of modern Belarus, converted to Roman Catholicism and was gradually polonized. Some of its members held substantial estates and ranks in local administration, and became related to such eminent dynasties as Princes Korybut-Woroniecki and Puzyna. The principal hero of this branch is Tomasz Piotr Hryniewicz (1817–1863), a retired hussar officer of the Russian army who, against hopeless odds, headed the Rohaczów (Rogachov) party of insurgents in the Polish Rising of 1863, was captured and executed by a Russian firing squad. A few weeks before his death he wrote an ardently patriotic poem, praising the Polish cause of independence. This article is the result of many years of research by a historian who descends from Tomasz