The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Sławomir Jędraszek (University of Gdansk) ORCID:0000-0002-9873-0794 
Title The use of Ptolemaic terracottas in research into Lagid religious policy. Selected examples.
DOI 10.25951/3291 
Keywords terracottas, Hellenistic period, Egypt, religious policy.
Pages 11–41
Full text
Volume 21

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu są zabytki terakotowe pochodzące z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, które stanowią m.in. źródło służące do badań zagadnień łączonych z religijną polityką Ptolemeuszy. Autor podaje przykłady wybranych zabytków terakotowych, stwierdza że liczne wartości czy też treści religijne wiązane z omawianą tutaj grupą zabytków mogły zostać szeroko rozpropagowane oraz rozpowszechnione zarówno wśród rodzimej ludności, jak również i tej osiedlającej się w Egipcie czasów Ptolemeuszy. W tekście wskazuje się również, że na zmiany zachodzące w ikonografii niektórych z wymienionych przykładów wpływ mieć mogła, prócz innych czynników, także i wewnętrzna polityka religijna hellenistycznych królów Egiptu. Autor stwierdza m.in., że część z terakotowych zabytków, szczególnie tych o tematyce religijnej, mogła na gruncie religijnym umożliwiać asymilację i zbliżanie do siebie odmiennych tradycji i kultur, konsolidując przy tym wieloetniczne społeczeństwo Egiptu doby Ptolemeuszy.

Summary

The subject of the following article are the Graeco-Roman terracottas from Egypt, which, among their many other uses, constitute a body of material upon which it is possible to con-duct research into the religious policies of the Ptolemies. The author cites selected examples of terracottas displaying religious content and values which could have been widely propagated and circulating among the native population, as well as foreign settlers coming to Egypt in Ptolemaic times. In the text the author also draws attention to the changes in the iconography of some of the selected examples over time, which, setting other factors aside, might have been influenced by the internal religious policies of the Hellenistic kings of Egypt. The author demonstrates that some of the terracottas, in particular those with religious themes facilitated assimilation and the cohesion of differing traditions and cultures, consolidating by their means the multi-ethnic society of Egypt in the times of the Ptolemies.