The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Jacek Pielas (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-7165-8905 
Title Health pericula in the Ma-gnate Family of the First Half of the Seventeenth Century in the Light of the Correspondence of Gabriel Tęczyński (1575–1617), Voivode of Lublin, and His Wife Elżbieta née Radziwiłł (1585–1618)
DOI 10.25951/4482 
Keywords Tęczyńscy, correspondence, family, medicine, health.
Pages 217–233
Full text
Volume 23

Streszczenie

Artykuł przedstawia kwestię zagrożeń zdrowotnych w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII w. na przykładzie rodziny Gabriela Tęczyńskiego (1575–1617), wojewody lubelskiego, i Elżbiety z Radziwiłłów (1585–1618). Na podstawie korespondencji małżonków z Radziwiłła-mi ustalono, że sprawy związane ze zdrowiem były niezwykle ważną częścią życia rodzinnego Tęczyńskich. Po przeanalizowaniu listów stwierdzono, na jakie choroby chorowano w rodzinie Tęczyńskich oraz jakie stosowano lekarstwa. Ukazano, jakie problemy dla kobiety wiązały się z urodzeniem dziecka i stanem jego zdrowia. Podkreślono znaczenie korespondencji jako źródła, na podstawie którego można badać kwestie związane ze zdrowiem, chorobami i medycyną w XVI–XVIII wiek.

Summary

The paper discusses the issue of health hazards in the magnate family of the first half of the 17th century on the example of the family of Gabriel Tęczyński (1575–1617), the Lublin Voivode, and Elżbieta née Radziwiłł (1585–1618). e analysis of the spouses' correspondence with the Radziwiłłs leads to a conclusion that matters related to health were an extremely important part of the Tęczyński family life. The content of the letters reveals what diseases afflicted the Tęczyński family, what medications they used, and how they dealt with threats related to child-birth and child health. Also, the article emphasizes the importance of correspondence as a source for research on issues related to health, disease, and medicine in the 16th–18th centuries.