The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Agnieszka Maciąg-Fiedler (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Science) ORCID:0000-0002-8023-7010 
Title Nicholas of Poland and His Miraculous Medicine
DOI 10.25951/4478 
Keywords the medieval medicine, the medieval astrology, Nicholas of Poland.
Pages 157–166
Full text
Volume 23

Streszczenie

Artykuł przedstawia postać Mikołaja z Polski i jego alternatywną sztukę leczenia. Mikołaj był postacią barwną, choć i kontrowersyjną. Wykształcony dominikanin, który przez ponad dwadzieścia lat najpierw studiował, a potem nauczał w Montpellier, szkole zakonnej słynącej z nauk medycznych, po powrocie do Polski, około 1270 r., wystąpił przeciwko lekarzom idącym za wskazówkami Hipokratesa. W poemacie Antipocras zawarł podstawy swojej teorii czy nawet moglibyśmy powiedzieć – filozofii. Zaproponował sposób leczenia i uzdrawiania, oparty na niezwykłej „sile¼ spływającej z niebios”, opracował też wiele recept medykamentów bazujących m.in. na sproszkowanych wężach czy ropuchach.

Summary

The article presents Nicholas of Poland and his alternative art of healing. Nicholas was an inter-esting and controversial person. He was an educated Dominican who for over 20 years studied and then taught in The Montpellier, a religious school famous for its medical sciences. After return-ing to Poland in 1270, he criticized the doctors who followed Hippocrates’ instructions. In the poem Antipocras he presented his theory that could even be considered a philosophy. He pro-posed a method of treatment and healing based on an extraordinary “power... flowing from the heavens”. He also developed a number of prescriptions for medicaments based, among others, on powdered snakes and toads.