The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Sylwia Konarska-Zimnicka (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-8337-1637 
Title The Image of Deseas in Abraham ibn Ezra’s Liber principium sapientiae
DOI 10.25951/4476 
Keywords Abraham ben Meir ibn Ezra, astrology, iatromathematics, Liber principium sapientiae.
Pages 125–142
Full text
Volume 23

Streszczenie

Abraham ibn Ezra był poetą, gramatykiem, egzegetą biblijnym, filozofem, astronomem, astrologiem i lekarzem. Mieszkał w Hiszpanii do 1140 r., a następnie opuścił Hiszpanię na czas rozległej wędrówki po Afryce Północnej i Europie. To właśnie w tym ostatnim okresie po-wstała większość jego utworów. Jego wędrówki zmusiły go do pisania zarówno po hebrajsku, jak i po łacinie, co być może uratowało jego dzieła od zapomnienia. Jednym z najważniejszych był Liber principium sapientiae. Było to kompendium wiedzy astrologicznej, w którym ważną rolę odgrywały zagadnienia medyczne. Traktat ten opierał się na aktualnym stanie wiedzy za-czerpniętej z prac starożytnych i arabskich uczonych. Ponieważ prace Abrahama Ibn Ezry były szeroko kopiowane i tłumaczone na języki europejskie, pomogły szerzyć wiedzę arabską i nową hebrajską literaturę astrologiczną w całej Europie.

Summary

Abraham ibn Ezra was a poet, grammarian, biblical exegete, philosopher, astronomer, astrol-oger, and physician. He lived in Spain until 1140 and then left Spain for a period of extensive wandering in North Africa and Europe. It was during the latter period that most of his works were composed. His wanderings forced him to write in Hebrew and Latin, a fact that perhaps saved his works from oblivion. One of his most important works was Liber principium sapien-tiae. It was a compendium of astrological knowledge in which medical issues were an import ant part. This treatise was based on the current state of knowledge derived from the works of ancient and Arab scholars. The fact that Abraham Ibn ʿEzra’s works were widely copied and translated into European languages helped to spread the Arab knowledge and the new Hebrew astrological literature throughout Europe.