The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Olimpia Skieterska (University of Bialystok) ORCID:0000-0003-4753-9081 
Title Medical Aspects of Saints Cosmas and Damian’s Miracle About a Jewish Woman Suffering from Cancer
DOI 10.25951/4475 
Keywords ancient medicine, hagiography, Saints Cosmas and Damian, cancer, Jews, doc-tors, meat, pork, magic.
Pages 109–124
Full text
Volume 23

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest medycznym aspektom występującym w cudzie O Żydówce cierpiącej na raka, ze Zbioru Cudów (Miracula) św. św. Kosmy i Damiana. Podstawą analizy jest lek-tura tekstu zmierzająca do wskazania terminologicznych zależności między tekstami hagiograficznymi a fachowymi traktatami ukazującymi ówczesną praktykę medyczną. Praca ma za zadanie wykazać, iż cud znany ze Zbioru Cudów (Miracula) św. św. Kosmy i Damiana jest jednym z przykładów potwierdzających teorię o wykształceniu medycznym świętych, a zarazem sprawdzić znajomość tekstów medycznych autora/ów zbioru. W dotychczasowych opracowaniach cud ten nigdy nie był łączony z aspektami medycznymi, co prawdopodobnie spowodowane było jego specyficzną strukturą i osadzeniem w tradycji hagiograficznej.

Summary

The article presents the medical aspects of the miracle About a Jewish woman suffering from cancer, from the Collection of Miracles (Miracula) of Saints Cosmas and Damian. e main focus of this work is the analysis of the original text with the aim of indicating the terminological relationship between hagiographic texts and professional medical treatises, which in conse-quence will show the medical practice of the time. The focal point of this paper is to prove that the miracle known from the Collection of Miracles (Miracula) of Saints Cosmas and Damian is one of the examples confirming the theory about the medical education of saints. It also aims to verify Cosmas and Damian's knowledge of medical texts. In previous studies, this miracle has never been associated with medical aspects, which was probably due to its specific structure and embedding in the hagiographic tradition.