The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Lucyna Kostuch (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0003-0141-6385 
Title Nosos and poliorkia. Disease in a Greek Military Camp
DOI 10.25951/4473 
Keywords ancient military medicine, Greek soldier, siege.
Pages 53–78
Full text
Volume 23

Streszczenie

Miejscem, które stwarzało idealne warunki do rozwoju chorób w świecie starożytnych Greków, był żołnierski obóz. W artykule podjęto próbę konfrontacji pojęć nosos i poliorkia, a więc cho-roby w obozie wojskowym założonym w celu oblegania wroga. Przedmiotem analizy są greckie źródła literackie opisujące oblężenia prowadzone w okresie archaicznym i klasycznym.

Summary

In the ancient Greek world, the military camp created perfect conditions for disease to thrive. The article is an attempt to confront the concepts of nosos and poliorkia, meaning 'disease' in an army camp set up to besiege the enemy. The subjects of analysis are Greek literary sources describing sieges laid in archaic and classical periods.