The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Wiesław Charczuk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach) ORCID:0000-0002-7589-7276 
Title “Throughout your life, serve the cause of Poland’s liberation [...]. Weapons [...] of the endangered Polish land [...]”. A handful of remarks on the margin of Przemysław Waingertner’s monograph, The Three Generations Conspiracy of the Polish Youth Association „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), second edition, Łódź 2018 – Wiesław Charczuk
DOI 10.25951/4420 
Keywords Polish League, Polish Youth Union „Zet”, Jews, Russian partition, Kingdom of Poland, underground movement, school strike, Second Polish Republic, World War II, German occupation.
Pages 509–523
Full text
Volume 23

Streszczenie

Tekst stanowi recenzję książki Przemysława Waingertnera Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2018. Rzeczona praca to pionierskie studium ukazujące konspirację kilku pokoleń Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i ruchu zetowego. Autor recenzji omawia zawartość monografii, wskazuje jej zalety, jak również egzemplifikuje sugestie krytyczne, dostrzegając również nowatorskie spojrzenie na ten wycinek historii Obozu Narodowego. Autor recenzji mimo wypunktowania sugestii krytycznych ogólnie wysoko ocenia dzieło pióra Przemysława Waingertnera.

Summary

The text is a review of Przemysław Waingertner’s book: Conspiracy of the Three Generations Polish Youth Union „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), Łódź 2018. This work is a pioneering study showing the conspiracy of several generations of the Polish Youth Union „Zet” and the Zet movement. The author of the review discusses the content of the monograph, points to its advantages, and exemplifies critical suggestions, noticing an innovative approach to this section of the history of the National Camp. The author of the review, despite listing critical suggestions, generally appreciates the work by Przemysław Waingertner.