The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dominik Flisiak (independent researcher) ORCID:0000-0001-8699-9537 
Title Ryszard Walewski’s testimony regarding the Jewish Military Union and the Warsaw Ghetto Uprising
DOI 10.25951/4416 
Keywords Jewish Military Union, ghetto, Warsaw, Israel.
Pages 421–440
Full text
Volume 23

Streszczenie

Prezentowany tekst jest poświęcony Ryszardowi Walewskiemu i jego świadectwu na temat Żydowskiego Związku Wojskowego i walk w getcie warszawskim. Do tej pory świadectwa Ryszarda Walewskiego były rzadko wykorzystywane do badań nad żydowskim życiem w getcie warszawskim. Po upadku powstania w getcie warszawskim podwładni Walewskiego prowadzili działania partyzanckie. Osobnym zadaniem grupy Walewskiego była ochrona ludności cywilnej, która pozostała na terenie getta. Bojownicy starali się zapewnić bezpieczne schronienie oraz pożywienie. W tym celu wprowadzone zostało m.in. racjonowanie wody i żywności, a tak-że starano się nawiązać kontakt z Polakami gotowymi do udzielenia pomocy.

Summary

The text presented here is devoted to Ryszard Walewski and his testimony about Jewish Mil-itary Union and the fights in the Warsaw Ghetto. Until now, Walewski's testimony has rarely been used to research Jewish life in the Warsaw Ghetto. After the fall of the Warsaw Ghetto Up-rising, Walewski's subordinates conducted guerrilla operations. A separate task of Walewski's group was to protect the civilian population who remained in the ghetto. The fighters tried to provide them with safe shelter and food. To this end, water and food rationing was introduced, and they tried to establish contact with the Poles who were ready to help.