The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Krzysztof Lesiakowski (University of Lodz) ORCID:0000-0002-6176-6064 
Title With the stigma of betrayal. The mean-ders of Blanka Kaczorowska's life
DOI 10.25951/4410 
Keywords Home Army, Gestapo informers, betrayal, judiciary of the Polish People's Re-public, Blanka Kaczorowska.
Pages 267–291
Full text
Volume 23

Streszczenie

Blanka Kaczorowska (ur. 1922) jest postacią, która zapisała się na kartach historii Polski jedno-znacznie negatywnie. W 1943 r. przyczyniła się do aresztowania przez Niemców co najmniej kilkunastu osób z Armii Krajowej. Część z nich straciła później życie. Tymczasem Kaczorowska nie poniosła zasłużonej kary – w czasie wojny uniknęła likwidacji, a po wojnie (1953 r.) sądy PRL skazały ją tylko na 12 lat więzienia. Na wolność wyszła już w 1958 r. Unikanie kary przez wiele lat, a później bardzo łagodne potraktowanie jej przez sądy było następstwem tego, że jej ojciec oraz życiowy partner z okresu po 1945 r. byli sędziami Najwyższego Sądu Wojskowego. Poza tym Kaczorowska po wyjściu na wolność współpracowała z tajną policją PRL. Zmarła w osamotnieniu we Francji w 2002 r.

Summary

Blanka Kaczorowska (b. 1922) is a person who made an explicitly negative mark on Polish his-tory. In 1943 she contributed to the arrest of at least several members of the the Home Army, some of which later lost their lives. Meanwhile Kaczorowska did not receive the deserved pun-ishment - during the war she avoided execution, and after the war (1953) the communist courts sentenced her only to12 years in prison. She was paroled as early as in 1958. e avoidance of punishment for many years and later very lenient treatment by the courts resulted from the fact that her father and her life partner from the period after 1945 were judges of the Supreme Military Court. In addition, Kaczorowska cooperated with the secret police of the People's Republic of Poland after her release. She died in solitude in France in 2002.