The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bogdan Stanaszek (The Pontifical University of John Paul II in Cracow) ORCID:0000-0001-6288-6298 
Title Participation of Catholic clergy in the electoral campaign to the parliament in 1922, in Radom, Końskie and Opoczno districts
DOI 10.25951/4408 
Keywords elections to the Sejm in Poland in 1922, political involvement of the Catholic clergy, political situation in Radom, Końskie and Opoczno districts in 1922.
Pages 205–234
Full text
Volume 23

Streszczenie

W czasie kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 1922 r. duchowni w powiatach: radomskim, koneckim i opoczyńskim, na ogół popierali ugrupowania prawicowe skupione w Chrześcijańskim Związku Jedności Narodu. Zgodnie z zaleceniami kurii mogli to robić poza kościołem. Przebadane materiały administracji państwowej wskazują, że największe zaangażowanie duchownych w organizację wieców ChZJN nastąpiło w powiecie koneckim, gdzie blisko połowa zebrań była zwoływana przez duchownych. Jednak w działalność tę zaangażowało się jedynie sześciu księży. Znacznie mniej przypadków odnotowano w powiecie radomskim, a dla powiatu opoczyńskiego dokumentacja jest niepełna. ChZJN wygrał wybory w okręgu nr 93, a najwyższe poparcie otrzymał w powiecie radomskim i opoczyńskim.

Summary

During the electoral campaign to the parliament in the autumn of 1922, the clergy in Radom, Końskie and Opoczno districts generally supported right-wing parties that formed the Christian Association of National Unity (ChZJN). Following the recommendations of the Curia, they were allowed to do that outside the Church. The state administration documents that were examined indicate that the greatest involvement of clergy in the organization of ChZJN rallies took place in the Końskie district, where nearly half of the meetings were initiated by clergy. However, only six priests were involved in this activity. Much fewer cases were noted in Radom district, and for Opoczno district the documentation is incomplete. ChZJN won the elections in constituency No. 93, and it received the largest support in Radom, Końskie and Opoczno districts.