The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-2692-4872 
Title The achievements of Jan Samsonowicz (1888–1959) in research on prehistory of the Świętokrzyskie region
DOI 10.25951/4233 
Keywords Jan Samsonowicz, e Świętokrzyskie Mountains, archaeology.
Pages 213–235
Full text
Volume 22

Streszczenie

an Samsonowicz przez całe swoje życie zawodowe był związany z ziemią świętokrzyską. Jego geologiczne i archeologiczne odkrycia dokonane na obszarze Gór Świętokrzyskich miały ogromne znaczenie dla rozwoju wiedzy o prehistorii tego regionu. Bardzo wysoko należy ocenić osiągnięcia Samsonowicza dotyczące ustalenia miejsc występowania kilku rodzajów krzemienia, surowca powszechnie wykorzystywanego przez przedstawicieli wielu kultur archeologicznych. Szczególnie spektakularne okazało się odkrycie kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, stanowiącej unikatowy zabytek archeologiczny. Bardzo istotne dla rekonstrukcji pradziejów regionu świętokrzyskiego było także odnalezienie przez Samsonowicza w Rudkach, koło Nowej Słupi, złóż rud żelaza eksploatowanego i masowo wytapianego przez ludność kultury przeworskiej w okresie rzymskim epoki żelaza.

Summary

Jan Samsonowicz was associated with the Świętokrzyskie land throughout his professional career. His geological and archaeological discoveries made in the Świętokrzyskie Mountains area were of immense significance for the development of knowledge about prehistory of this region. Jan Samsonowicz’s achievements should be appreciated with regard to setting the places of occurrence of several kinds of flint, a raw material which was commonly used by the representatives of many archaeological cultures. What rendered particularly spectacular was the discovery of striped flint mine in Krzemionki, which is a unique archaeological relic. Jan Samsonowicz’s discovery of the deposits of iron ore in Rudki, near Nowa Słupia was also essen-tial for the reconstruction of the Świętokrzyskie area’s prehistory. These deposits were exploited and smelted on a large scale by the population of przeworska culture in the Roman period of the Iron Age.