The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Witold Jarno (University of Lodz) ORCID:0000-0002-5845-6057 
Title Circumstances of the arrival of the Polish Army in France to Poland in the spring of 1919
DOI 10.25951/4247 
Keywords Polish Army in the 20th century, the Polish Army in France, arrival of General Haller’s Army to Poland, General Józef Haller
Pages 155–179
Full text
Volume 22

Streszczenie

Artykuł opisuje uwarunkowania przybycia Armii Polskiej we Francji do Polski wiosną 1919 r. Organizowana na mocy dekretu z 4 kwietnia 1917 r. armia polska podlegała Komitetowi Na-rodowemu Polski, na czele którego stał Roman Dmowski. W ciągu kilku miesięcy polska armia zwiększyła swój stan do ponad 70 000 doskonale wyposażonych żołnierzy. Siła ta była bardzo potrzebna w pierwszych miesiącach niepodległej Polski. Jednak jej przybycie do kraju okazało się sprawą trudną, spowodowaną wieloma czynnikami natury politycznej. Przybyciu Armii Polskiej we Francji do ojczystego kraju towarzyszyły rozgrywki polityczne, toczone zarówno przez polskie środowiska polityczne aspirujące do przejęcia władzy w odrodzonym kraju, jak również pomiędzy członkami ententy. Spory polityczne spowodowały, że Armia Generała Hallera przybyła do Polski dopiero wiosną 1919 r.

Summary

The article describes the circumstances of the arrival of the Polish Army in France to Poland in the spring of 1919. e Polish Army – organized by the decree of June 4th, 1917 – was subject to the Polish National Committee, headed by Roman Dmowski. Within a few months, the Polish army was increased to over 70.000 well-equipped soldiers. This force was much needed in the first months of the existence of independent Poland. However, its arrival to the country rendered to be a difficult issue due to many political factors. The arrival of the Polish Army in France to its native country was accompanied by political disputes, involving both Polish political circles aspiring to take over the power in the revived country and the members of the Entente. It was these political disputes that made General Haller’s Army come to Poland as late as in the spring of 1919.