The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Nossowska (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin) ORCID:0000-0002-4754-2400 
Title Romania in the shadow of Maria. Popular French press about Romania during the Paris Peace Conference
DOI 10.25951/4230 
Keywords konferencja paryska, Maria Koburg, popularna prasa francuska, wize-runek Rumunii we Francji, Rumunia na konferencji w Paryżu.
Pages 135–153
Full text
Volume 22

Streszczenie

Podczas rozmów pokojowych, po zakończeniu Wielkiej Wojny, szczególna uwaga biorących udział w obradach skupiała się na takich kwestiach, jak wyznaczanie granic nowo powstających krajów, rozwiązywanie problemów etnicznych, a także obawy przed rozprzestrzenieniem się rosyjskiej rewolucji. Wszystkie te kluczowe problemy dotyczyły również Królestwa Rumunii, kraju, który znajdował się w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej ze względu na swoją postawę podczas pierwszej wojny światowej. Aby wesprzeć wysiłki dyplomatyczne delegacji rumuńskiej, królowa Maria udała się z wizytą do Paryża. Jej obecność w Paryżu wzbudziła wielkie zainteresowanie francuskiej prasy popularnej, przyćmiewając raporty związane z pro-blemami politycznymi Rumunii i decyzjami podjętymi na konferencji. Wizerunek Marii, stworzony przez publikacje prasowe i odwołujący się do jej osobistych cech, patriotyzmu proententyńskiego i jej heroicznej postawy podczas wojny, stał się synonimem wizerunku Rumunii jako całości i wspierał królową w jej staraniach o uzyskanie korzystnych decyzji w odniesieniu do ostatecznego określenia granic Rumunii.

Summary

During the peace talks, after the end of the Great War, special attention of the powers that took part in the deliberations was concentrated on such issues as delineating the borders of newly emerging countries, solving ethnic issues as well as on the danger of the Russian Revolution spreading over the area of Central Europe, or even further. All these key problems also concerned the Kingdom of Romania, a country that was in a very complicated political situation due to its conduct during the First World War. In order to support the diplomatic efforts of the Romanian delegation, Queen Marie went on a visit to Paris. Her presence in Paris attracted great attention of the French popular press, overshadowing reports related to any of Romania’s political problems and decisions taken at the congress. The image of Marie created by press publications, which invoked her personal qualities, pro-Entente patriotism, and her heroic stance during the war, became synonymous with the image of Romania as a whole, and supported the queen in her efforts to obtain favourable decisions with regard to the final estab-lishment of Romania’s borders.