The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Sawicki (University of Opole) ORCID:0000-0001-5318-7145 
Title The murder of Wincenty Aleksander Gosiewski in the accounts of French diplomats
DOI 10.25951/4227 
Keywords Gosiewski, Lithuania, Sapieha, John Casimir, Polish-Lithuanian Common-wealth, diplomacy, France, Louis XIV.
Pages 69–91
Full text
Volume 22

Streszczenie

29 listopada 1662 r. zastrzelony został hetman polny litewski i jednocześnie podskarbi wielki litewski Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski. Był on członkiem partii francuskiej i po-litycznie związał się z królową Ludwiką Marią Gonzagą. Z tego też powodu popierał plany elekcji vivente rege. Zbrodni dokonali skonfederowani żołnierze litewscy pod dowództwem Konstantego Kotowskiego, choć obwiniano o to hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehę, który jako przeciwnik polityczny Gosiewskiego miał rzekomo inspirować wojskowych do popełnienia zbrodni. W związku z funkcjonowaniem Wincentego Aleksandra w profrancuskim ugrupowaniu politycznym interesujące będzie, jak dyplomaci Ludwika XIV relacjonowali wydarzenia związane z jego zabójstwem. Niezbędna w tym przypadku jest analiza raportów dyplomatycznych wysyłanych do Paryża, a kwerenda tych dokumentów powinna pomóc w odpowiedzi na pytanie o rangę tego wydarzenia w oczach wysłanników Ludwika XIV.

Summary

On November 29, 2019, the Lithuanian Field Hetman Wincenty Aleksander Gosiewski were killed. He was a member of the French party and politically associated with Ludwika Maria Gonzaga. For this reason, he supported the plans for the vivente rege election. Gosiewski’s murder was committed by confederated Lithuanian soldiers under the command of Konstanty Kotowski. Although the Grand Lithuanian Hetman Paweł Jan Sapieha was blamed for the crime. In reference to the functioning of W.A. Gosiewski in the pro-French political faction, it will be interesting how the diplomats of Louis XIV reported about the events connected with his murder. In this case, it is crucial to analyse diplomatic reports sent to Paris, and the query of these documents should help answer the question regarding the importance of Gosiewski’s murder in the eyes of the envoys of Louis XIV.